Tarieven fysiotherapie

Tarieven fysiotherapie

Praktijktarieven 2022

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie
Praktijk € 61,20

Intake en onderzoek na verwijzing
Praktijk € 49,60
Aan huis € 62,20
Instelling € 55,90

Zitting fysiotherapie
Praktijk € 38,50
Aan huis € 61,15
Instelling € 44,80

Zitting manuele therapie, oedeem therapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie
Praktijk € 49,00
Aan huis € 61,70
Instelling € 55,40

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 60,20

Groepszitting
2 personen (per persoon, per uur) € 34,80
3 personen (per persoon, per uur) € 28,50
4 personen (per persoon, per uur) € 25,30
5 personen (per persoon, per uur) € 21,60

Uitgebreide rapportage
€ 76,00

Telefonische zitting
€ 14,30

Niet nagekomen afspraak
€ 20,80

Praktijktarieven gelden voor niet-gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen. Wij hebben met nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen een contract.

Bovengenoemde tarieven zijn tevens van toepassing wanneer het maximale aantal te vergoeden behandelingen uit je aanvullende verzekering reeds gedeclareerd is of als je geen aanvullende verzekering heeft.

De tarieven 2022 zijn vastgesteld conform indexering van de tarieven van de zorgverzekeraars.

Betalingsvoorwaarden

› Je bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan jou of namens jou verleende diensten.

› Indien je niet of niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent, dient elke behandeling na afloop direct voldaan te worden per pin.

› Een afspraak kan tot uiterlijk 8.30 uur op de dag van de afspraak telefonisch of per mail afgezegd worden, zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

› De factuur dient door jou betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.

› De factuur van fysiotherapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

› Zodra je in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

› Indien je in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00, alles exclusief omzetbelasting.