Tarieven Fysiotherapie

Tarieven Fysiotherapie

Tarieven

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie
Praktijk € 58,00

Intake en onderzoek na verwijzing
Praktijk € 47,00
Aan huis € 59,00
Instelling € 53,00

Zitting fysiotherapie
Praktijk € 36,50
Aan huis € 48,50
Instelling € 42,50

Zitting manuele therapie, oedeem therapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie
Praktijk € 46,50
Aan huis € 58,50
Instelling € 52,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 57,00

Groepszitting
2 personen (per persoon, per uur) € 33,00
3 personen (per persoon, per uur) € 27,00
4 personen (per persoon, per uur) € 24,00
5 personen (per persoon, per uur) € 20,50

Uitgebreide rapportage
€ 72,00

Telefonische zitting
€ 13,50

Niet nagekomen afspraak
€ 36,50

Betalingsvoorwaarden

› U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten.

› Indien u niet of niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent, dient elke behandeling na afloop direct voldaan te worden per pin.

› Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Een afspraak op maandag kan tot uiterlijk 08.00 uur afgezegd worden zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

› De factuur dient door u betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.

› De factuur van fysiotherapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

› Zodra u in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

› Indien u in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €40,00, alles exclusief omzetbelasting.

Service

Elke zondag gratis inloopspreekuur fysiotherapie


16.00 - 18.00 uur

MCZ Groningen, Sportlaan 2.1

m.u.v. feestdagen

Lees meer