Tarieven fysiotherapie

Tarieven fysiotherapie

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeringen een contract. Onderstaande tarieven fysiotherapie gelden voor niet-gecontracteerde zorg.

De tarieven zijn ook van toepassing wanneer het maximale aantal te vergoeden behandelingen vanuit je aanvullende zorgverzekering is gedeclareerd of als je geen aanvullende zorgverzekering hebt.

Zorg tot en met 17 jaar valt onder de basiszorgverzekering.

De tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de indexering van zorgverzekeraars.

Tarieven fysiotherapie 2022Praktijk Aan huisInstelling
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 61,20
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,60 € 62,20 € 55,90
Zitting fysiotherapie € 38,50 € 51,15 € 44,80
Zitting manuele therapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie en geriatriefysiotherapie € 49,00 € 61,70 € 55,40
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,20
Uitgebreide rapportage € 76,00
Telefonische zitting € 14,30
Niet nagekomen afspraak € 20,80
Groepszitting2 pers.3 pers.4 pers.5 pers.
Per persoon, per uur € 34,40 € 28,50 € 25,30 € 21,60

Betalingsvoorwaarden

  • Je bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan jou of namens jou verleende diensten. Indien je niet of niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent, dient elke behandeling na afloop direct per pin te worden voldaan.
  • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afgezegd worden, zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
  • De factuur dient door jou betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
  • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • Zodra je in verzuim verkeert, is MCZ gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien je in verzuim verkeert, is MCZ gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 exclusief omzetbelasting.