Chris Volkers in de Tweede Kamer over 'de juiste zorg op de juiste plek'.

Over ons

Chris Volkers in de Tweede Kamer over 'de juiste zorg op de juiste plek'.

MCZ was uitgenodigd om vanuit de zorgsector fysiotherapie mee te denken en te praten over zorg in Nederland in een rondetafelgesprek in het Haagse Binnenhof.

De juiste zorg op de juiste plek'

Onder het motto "De juiste zorg op de juiste plek" is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt er met het zorgveld gesproken hoe de zorg in Nederland beter en effectiever georganiseerd kan worden. Op maandag 18 februari schoof fysiotherapeut en praktijkeigenaar Chris Volkers van MCZ uit Groningen, samen met verschillende hoogleraren, directeuren en practitioners uit de zorg, aan bij het rondetafelgesprek.

Bekijk hier het pleidooi van Chris Volkers. Zoek onder 'Sprekers in dit debat' de naam De heer Volkers (13:51).

MCZ position paper

Standpunten en aanbevelingen MCZ: "De juiste zorg op de juiste plek!":

Inleiding

De afgelopen tien jaar heeft fysiotherapie, met name door gedifferentieerde contractering en de invoering van de zogenaamde pluspraktijk, een kwaliteitsimpuls gekregen. Op het gebied van evidentie van zorg, verslaglegging, dataverzameling, genormeerde kwaliteitseisen in samenwerking met de beroepsgroep, verzekeraars en niet in de laatste plaats de invoering van de uniforme behandelindex, is deze differentiatie tot stand gekomen. Voor fysiotherapiepraktijken in Nederland is er echter nog veel winst te halen als het gaat om voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

Kansen voor zuinige en zinnige zorg

Waar kan fysiotherapie een bijdrage leveren in het zuiniger, zinniger en effectiever maken van zorg? Ten eerste in de bijdrage van een breed gedragenanderhalvelijnszorg structuur. Veelal wordt bij anderhalvelijnszorg nog uitsluitend gedacht aan een samenwerking tussen de specialist uit de tweede lijn en de huisarts uit de eerste lijn. Echter kan de paramedie, en fysiotherapie in het bijzonder, hier ook een positieve rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan eentriage voor een lage rugklacht patiënt. Is er überhaupt zorg nodig? En zo ja, bij welke zorgverlener dient de zorg dan aangeboden te worden? Een inclusie- exclusie screening door de fysiotherapeut zorgt voor een snelle en goedkope(re)triage. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk houden van spreekuren van specialisten (bijvoorbeeld een orthopeed) en de fysiotherapeut. Dergelijke spreekuren zorgen voor kleinere/geen wachtlijsten en een sneller voortraject van zorgkeuze.

Een ander belangrijk onderdeel van het zuinig en zinnig maken van zorg isdataverzameling. Het verzamelen van data en sturen op outcome (resultaat van een behandeling) is dé manier om kwaliteit van zorg te kwantificeren. Door middel van het verzamelen van onder andere behandelgemiddelden, recidiven, klinimetrische meetinstrumenten en patiënttevredenheidsonderzoek, kan er middels een landelijke databank een benchmark bepaald worden. Door meer inzicht kan er beter gestuurd worden op kwaliteit en effectiviteit van zorg.

Interne- en externe controle op juiste afwikkeling van zorg is voor bovenstaande een belangrijk criterium en gevolg hiervan. Intern kan er in een praktijk gecontroleerd worden op nieuwe indicaties waarbij kritisch gekeken wordt naar anamnestische gegevens, onderzoek, diagnose, gekozen medische diagnosecode en gerelateerde zorgplan inclusief tijdspad en het verwachte aantal behandelingen. Extern wordt door een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld Health Care Auditing) periodiek een audit uitgevoerd op onder andere administratie, klinisch redeneren en outcome.

Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat preventieve trainingsprogramma’s effectief zijn om zorgkosten te besparen. Echter worden deze preventie programma’s nog onvoldoende ondersteund en gefinancierd.

Complexiteit van de zorg - Organisatie en financiën

Zorgverleners in Nederland hebben, door het huidige systeem, verschillende financiële prikkels. Ten aanzien van anderhalvelijnszorg zijn er vooral lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden en gesubsidieerde pilots. Het verschil tussen de basisverzekering en aanvullende verzekeringen wordt steeds groter. Pakketten uit de aanvullende verzekering worden steeds kleiner en duurder. Patiënten ‘kopen’ inmiddels pakketten als een behandelgarantie in plaats van als verzekering (“Ik heb recht op..”).

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed wordt, waarbij er goed nagedacht moet worden over het wel of niet aanspreken van het eigen risico, én dat voor zorgverleners de zittingen structuur verdwijnt. Daarvoor in de plaats zou een DBC structuurkunnen komen. Er zijn al enkele lopende initiatieven, zoals FysioTopics. Voor geïsoleerde pathologieën, bijvoorbeeld a-specifieke lage rugklachten, wordt op basis van statistische gegevens van outcome, recidiven en zorglast een vast bedrag beschikbaar gesteld voor de zorgverlener of patiënt.

Zorgverleners in Nederland en fysiotherapie in het bijzonder missenorganisatiekracht. Het is zorgverleners nog weinig gelukt om een uniforme kijk op zorg te uiten. Fysiotherapie is weliswaar gestart met een landelijke database voor outcome, maar deze wordt nog te weinig breed gedragen en is niet paramedie overstijgend. Er valt nog veel te winnen in behandeleffectiviteit en goedkopere zorg wanneer er door zorgverleners uit de eerste- en tweede lijn meer transparantie gegeven wordt over behandelresultaten en kosten.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?